خلاصه نگه داری داده

این خلاصه، دسته‌بندی‌ها و اهداف پیش‌فرض برای نگهداری داده‌های کاربر را نشان می‌دهد. برخی بخش‌ها ممکن است دسته بندی‌ها و اهداف مشخص‌تری نسبت به موارد ذکر شده در اینجا داشته باشند.

سایت

هدف

دوره نگهداری
دوره نگهداری تعریف نشده است

کاربران

هدف

دوره نگهداری
دوره نگهداری تعریف نشده است

دسته‌بندی درس‌ها

هدف

دوره نگهداری
دوره نگهداری تعریف نشده است

درس‌ها

هدف

دوره نگهداری
دوره نگهداری تعریف نشده است

ماژول‌های فعالیت

هدف

دوره نگهداری
دوره نگهداری تعریف نشده است

بلاک‌ها

هدف

دوره نگهداری
دوره نگهداری تعریف نشده است